Wat is bewindvoering

De Tweesprong Financial Services biedt beschermingsbewind aan mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom /psychische of verslavings-problemen of niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. In die gevallen kan de onder/beschermingsbewind van goederen een oplossing zijn om iemands financiële situatie weer op orde te krijgen.

Het is de taak van de bewindvoerder om de onder bewind staande goederen te beschermen. Dit houdt in dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over goederen die geheel of gedeeltelijk onder bewind staan. Zo mogen deze bijvoorbeeld niet meer worden ver/gekocht zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen zoveel mogelijk samen met de onder bewind staande persoon nemen.

In principe kan iedereen die meerderjarig is een bewindvoerder worden, mits deze door de rechter officieel wordt benoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekeningen en verantwoording afleggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Wanneer u onder bewind staat mag u niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over uw goederen beschikken. U zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat u iets met uw vermogen ( geld) kan gaan doen.
Bij onder/ beschermingsbewindstelling komt de post binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld.
  • De afhandeling van de post
  • Het innen van de uitkering of het loon
  • De betaling van de maandelijkse vaste lasten
  • Het aanvragen van voorzieningen waar u eventueel recht op heeft (denk bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het persoonsgebonden budget).
  • Het aanvragen van kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.
  • Het reserveren van geld voor grote uitgaven en spaargeld.
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar
  • De jaarlijkse belastingaangifte
Voordat de bewindvoerder met deze taken begint brengt hij of zij eerst alle instanties schriftelijk op de hoogte van het bewind. Vervolgens opent de bewindvoerder een nieuwe betaalrekening op uw naam waar u zelf niet bij kunt.
Bewindvoering heeft als doel om uw financiële situatie weer in rustig vaarwater te brengen. De Tweesprong Financial Services kan u ondersteunen om beschermingsbewind aan te vragen.

Laat uw problemen niet groter worden dan deze mogelijk al zijn.
Wij kunnen u helpen om een oplossing te zoeken.


Ontwerp en realisatie door DWS-Design